Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

Het doel van Welzijn Baarn is simpel; het bevorderen van welzijn voor alle inwoners van de gemeente Baarn. Aan het bevorderen van uw welzijn, kunt u zelf het meeste invloed op uitoefenen. Welzijn Baarn richt zich dan ook op het ontplooien en versterken van de kracht van de burgers, jong en oud. Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan initiatieven en netwerken, verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties en een klimaat te bevorderen waarin de kracht van burgers het meest tot haar recht komt.

Missie

Het leveren van een fundamentele bijdrage aan het voorkomen, signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, gericht op een gezond sociaal klimaat in de lokale samenleving.

Visie

De inwoner van Baarn stuurt zelf haar of zijn eigen leven. Welzijn Baarn inspireert de inwoner om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor vraagstukken die haar, hem en/of de samenleving aangaan. En zij stimuleert haar of hem om mensen, die dat niet zelfstandig kunnen, te ondersteunen.

Alle werkzaamheden die hier uit voort komen delen wij in, in drie categorieën: ‘Advies & Ondersteuning’, ‘Samenleving & Participatie’ en ‘Preventie en Voorlichting’. Dit doen wij in verschillende teams van beroepskrachten en meer dan 350 vrijwilligers.

Teams:

Het team Advies en Ondersteuning levert een directe bijdragen aan de doelstelling: ‘meedoen mogelijk maken’ en is hiermee een belangrijke taak binnen onze organisatie. Bij Welzijn Baarn wordt deze functie ingevuld door de ouderenadviseur, de mantelzorgconsulent, het steunpunt voor Maatschappelijke ondersteuning (Wegwijs), de coördinator Buurtbemiddeling, sociaal werkers en de jongerencoach. Zij werken hierbij samen met onder andere: Vluchtelingenwerk, Ketenzorg Dementie, SAM2, Lokaal Team, Juridisch loket, ouderenbonden, de voedselbank, creditbank en diverse cliëntenraden. Bij dit team kunt u terecht met uw individuele hulpvraag.

Het team Samenleven en Participatie probeert ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij en dit kunnen blijven doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld het seniorenvervoer, maaltijdenvoorzieningen en de hulpdienst. Ook bieden wij verschillende projecten aan op gebied van Sociaal Isolement/vereenzaming, meer bewegen voor ouderen, contactgroepen, computerlessen en het bieden van ondersteuning aan bewoners en vrijwilligers die op eigen initiatief bezig zijn met projecten. Het team samenleven en participatie biedt ondersteuning bij activiteiten in groepsverband. Dit team bestaat uit: coördinator dienstverlening, ambulant jongerenwerker, vrijwilligers consulent, vrijwilliger & stage coördinator, wijkwerker en projectmedewerker.

Preventie en Voorlichting

Beroepskrachten van Welzijn Baarn voeren voorlichtings- en preventieactiviteiten uit voor zeer diverse doelgroepen en over zeer diverse onderwerpen. Dit kan gaan om voorlichtingen op scholen over alcohol, tabak en drugs, voorlichting aan allochtonen vrouwen of een Scootmobielcursus. De accommodaties van Welzijn Baarn zijn voor veel mensen ook een startpunt naar hun zoektocht naar informatie. Gebruik makend van de brede kennis van de sociale kaart van Baarn kunnen de medewerkers de gevraagde informatie veelal verschaffen of gericht doorverwijzen naar de juiste instantie.

Deze teams kunnen niet functioneren zonder de ondersteuning en sturing vanuit het Centraal Bureau. Het team van het Centraal Bureau bestaat uit: directeur, secretaresse, receptioniste, stafmedewerker interne bedrijfsvoering, medewerker financiële & personeelsadministratie en de coördinator PR & Communicatie.